Jdi na obsah Jdi na menu
 


Školní vzdělávací program

    Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání (výňatek)

                         Malovaný rok (školní rok 2020/2021)

Obsah ŠVP :
  1. identifikační údaje o mateřské škole
  2. charakteristika školy
  3. podmínky vzdělávání :     1. materiální , 2. životospráva, 3. psychosociální podmínky, 4. organizace, 5. podmínky pro vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami 6. podmínky pro vzdělávání dětí nadaných, 7. řízení mateřské školy, 8. personální a pedagogické zajištění., 9. spolupráce 
  4. organizace vzdělávání
  5. charakteristika vzdělávacího programu
  6. vzdělávací obsah
  7. evaluace školy a pedagogická diagnostika                                                                
A. Identifikační údaje o mateřské škole
Název a sídlo školy: Základní škola a Mateřská škola Věž, Věž 156, tel. 569 445 292, mobil-736 472 787, příspěvková organizace.
Provoz školy byl zahájen 6. 7. 1982      
Jméno ředitele: Mgr. Zdeněk Posejpal
Zřizovatel: Obec Věž, Věž 17, 582 56
Zpracování ŠVP: ŠVP zpracovala ved. učitelka MŠ Vondráková J. ve spolupráci s učitelkou Moravcovou M. na základě závěrů hodnocení uplynulého období, z potřeb dětí, připomínek rodičů, z možností a podmínek školy, ze vzájemné dohody MŠ se ZŠ a zřizovatelem a na základě platné legislativy Platnost dokumentu je od 1. 9. 2020 do 31. 8. 2021. Název programu: „Malovaný rok"“
 
B. Charakteristika školy
Velikost školy: Mateřská škola stojí uprostřed obce Věž, která má s obcemi k ní náležejícími více než 800 obyvatel.. Do MŠ dochází děti z Věže a okolních obcí – Jedouchova, Skály, Leštiny a Babic. Na MŠ navazuje Základní škola ve Věži – 1.-5. ročník.  Budova školy je přízemní, její součástí je kuchyně, školní jídelna pro děti ze ZŠ a přilehlá školní zahrada.. Mateřská škola je jednotřídní s kapacitou 28 dětí. Ve školním roce 2020/21 je zapsáno 25 dětí. Škola je vzdálena 100 m od ZŠ, sousedí s budovou s obecními byty.
Provoz školy: Provoz je od 6,15 – 15,45 hod.
V MŠ pracují: učitelka pověřená vedením MŠ- Vondráková Jiřina,          
                       učitelka Moravcová Marie,
                       školnice a zároveň vedoucí ŠJ – Merunková Věra    
                       kuchařka - Bártlová Hana., všechny  zaměstnankyně jsou místní.
 
C. Podmínky výchovy a vzdělávání:
Z čeho vycházíme: Školní vzdělávací program vytváříme již 19.rok. Vycházíme především z Rámcového programu pro předškolní vzdělávání, ze studia dostupné literatury, informací v časopisech,účastníme se vzdělávacích akcí a analyzujeme stávající úroveň vzdělávání na naší škole.
Hlavním cílem je dětem nabídnout vědomosti formou prožitkového učení. V minulosti jsme se, mimo jiné, zaměřovali na výchovu dětí v oblasti citové a to nejen ve vztazích v rodině, mezi kamarády, ale také jsme děti učili milovat a chránit přírodu, ke které má.Toto téma je nám stále blízké a dále jej budeme rozvíjet. Využijeme k tomu vycházky,pozorování přírody i chování lidí, návštěvu s ekologickým programem, budeme pokračovat v soutěži Recyklohraní.
1. Materiální podmínky
Budova školy:
Budova školy je přízemní. Má dvě velké třídy, šatnu na obuv, na oblečení, umývárnu, dětské WC, kancelář, šatna a WC pro dospělé a několik malých místností k ukládání hraček a pomůcek. V provozní části budovy je kuchyň, přípravna jídla, jídelna pro základní školu a několik skladů. Jednotlivé prostory odpovídají hygienickým předpisům (kapacitě a potřebám mateřské školy).
- Interiér místností je laděn do teplých barev. V obou třídách jsou centra aktivit: atelier, kuchyňka a obchod, kadeřnictví, centrum konstruktivních her, počítačové centrum, centrum hudebních činností, centrum literární a centrum pohybu.
- Během poslední dvou let došlo v době letních prázdnin k výměně nábytku v obou třídách, kde byl doposud nábytek ve stáří 35 let a došlo k úpravě vstupního prostoru školky
- Dostatečně velké prostory odpovídají hygienickým předpisům (podlahová plocha,větrání, teplota, apod.), které vyhovuje skupinovým i individuálním činnostem dětí.
Školní zahrada a okolí:
  • K budově MŠ přiléhá budova s obecními byty. S nimi se škola dělí o školní zahradu. Část zahrady byla oplocena právě pro potřeby obyvatel domu.
  • Na školní zahradě je od roku 2016 nové herní zařízení pro pohybové aktivity dětí: lanová pyramida, lanové centrum, prolézačky, pérové hopsadlo, hrazdy, kreslicí tabule, malý domeček, fotbalové branky, terasa pro jízdu na kolech. Terasa je v příznivém počasí využívána ke sprchování. Část zahrady je zastíněna vzrostlými stromy.
  • MŠ stojí téměř v centru obce. V blízkosti je obchod, OÚ, škola, ÚSPD, hlavní silnice. Nedaleko od školy je hřiště, rybník, louky a les. Tím je zajištěno mnoho možností k plánování rozmanitých pohybových aktivit
Pomůcky, vybavení školy:
Ø Škola je vybavena velkým množstvím hraček a pomůcek. Nábytek, tělocvičné nářadí, hygienické zařízení i vybavení pro odpočinek dětí odpovídá počtu dětí, je bezpečné a zdravotně nezávadné. Většina hraček a pomůcek je umístěna tak, aby je děti viděli, mohly si je samostatně brát. K nábytku náleží pojízdné zásuvky, které umožňují dětem snadnou manipulaci. V koutku konstruktivních her jsou kostky uloženy v průhledných boxech a jsou po určité době obměňovány. Jsou stanovena pravidla pro využívání. Děti se samy svými výtvory podílejí na výzdobě školy, jejich práce jsou přístupné i rodičům. 
Ø Materiál pro práci učitelek je uložen ve skladech a roztříděn podle druhu.
Ø Ve škole mají děti možnost využít tuto didaktickou techniku: 2 počítače, dále je k dispozici učitelkám : televize, DVD přehrávač, video, CD přehrávač, elektronické varhany.
Ø Knihy jsou v MŠ uspořádány podle druhů. Knihovna pro učitelky je ve skladu, knihovna dětských knih je ve třídě a je přístupná dětem v literárním centru.
Ø Knihovna učitelek má více než 90 titulů, dětská knihovna téměř 130 titulů.
Ø Škola je dále vybavena přenosným počítačem, tiskárnou, kopírovacím strojem. Je zaveden internet.
 
2. Podmínky zdravé životosprávy:
Ø Dětem je poskytována plnohodnotná a vyvážená strava dle příslušných předpisů s účastí rodičů.
Ø Veškeré stravování probíhá ve třídě MŠ, které sousedí s kuchyní. Spojovací okénka umožňují přímý kontakt. Ranní i odpolední svačiny si děti z nabídky vybírají samy, samy si nalévají pití. U ranní svačiny jde většinou o chléb nebo pečivo v různých úpravách. Občas je zařazován ovocný salát, který si celý připravují děti samy. Oběd dětem na talíře připravuje paní kuchařka. Děti vedeme k tomu, aby dodržovaly hygienické zásady (mytí rukou před jídlem, čistota při jídle, správné držení příboru, úklid po jídle, včetně pomoci malým kamarádům)
Ø Je zachována vhodná skladba jídelníčku, dodržovány technologie přípravy pokrmů a nápojů (konvektomat).
Ø Je zajištěn dostatečný pitný režim v průběhu celého dne dítěte v MŠ ( dětmi malované hrníčky + džbány, podle potřeby doplňované)– při pobytu na školní zahradě jsou tekutiny v uzavíratelné nádobě – dětem lehce přístupné
Ø Mezi jednotlivými pokrmy jsou dodržovány vhodné intervaly, čas na oběd je upraven s ohledem na možnosti základní školy – MŠ 11,30 – 11,50 ; ZŠ – 11,50 – 13,00 hod.
Ø Děti nikdy do jídla nenutíme, ale snažíme se, aby vše alespoň ochutnaly a naučily se tak zdravému stravování.
Ø Je zajištěn pravidelný denní rytmus a řád, který však umožňuje přizpůsobit organizaci a činnosti dne podle aktuální situace
Ø Děti jsou každodenně venku, činnosti jsou přizpůsobovány okamžité kvalitě ovzduší
Ø Interiér mateřské školy i její okolí umožňuje dětem dostatek volného pohybu
Ø V denním programu se snažíme o to, aby byly respektovány individuální potřeby aktivity, spánku, odpočinku jednotlivých dětí. Dětem s nižší potřebou spánku je nabízen jiný klidný program.
Ø Pedagogové se chovají podle zásad zdravého životního stylu , čímž poskytují dětem přirozený vzor.
3. Podmínky psychosociální:
Ø Učitelky mají za cíl, aby:
Ø se děti i dospělí cítili v prostředí MŠ dobře, spokojeně a bezpečně. Nově příchozí děti mají možnost se postupně adaptovat.
Ø byly respektovány potřeby dětí. Učitelky na ně reagují a pomáhají v jejich uspokojování. Nároky na děti jsou kladeny přiměřeně věku, spěch a chvat nemá ve škole místo
Ø postavení všech dětí bylo rovnocenné - bez zvýhodňování, podceňování či zesměšňování
Ø volnost a svoboda dětí byla vyvážená nutností dodržovat v mateřské škole potřebný řád (děti společně s uč. vytvářejí pravidla)
Ø styl práce s dětmi podporoval jejich aktivitu, samostatné rozhodování, aby nedocházelo ke zbytečnému organizování dětí, nepřípustné manipulaci, snaha o co největší prožitek. Učitelky děti dostatečně chválí, pozitivně hodnotí, vyhýbají se negativním komentářům. Jde o to, aby byla navozena vzájemná důvěra, tolerance, zdvořilost, solidarita a vzájemná pomoc.( v této oblasti čerpají především ze seminářů Respektovat a být respektován)
Ø děti dostávaly nabídky, které počítají s aktivní spoluúčastí dětí a samostatným rozhodováním
Ø byla třída pro děti kamarádským společenstvím, v němž jsou rády ( děti společně s uč. vytvářejí pravidla)
Ø se ve vztazích mezi dětmi neobjevovaly projevy šikany, nebo jiných negativních jevů
 
4. Podmínky organizační:
Ø děti do MŠ dochází zpravidla do 8.00 h , poté se školka zamyká, rodičům mimořádně umožňujeme po vzájemné dohodě přivést děti dříve, nebo si je později vyzvednout, MŠ je zabezpečena kamerovým systémem s elektronickým otevíráním dveří
Ø vzdělávání dětí se uskutečňuje ve všech činnostech a situacích, které se v průběhu dne vyskytnou, veškeré aktivity obsahují prvky hry a tvořivosti, řízené a spontánní aktivity jsou vyvážené. 
Ø činnosti probíhají zpravidla v menších skupinách nebo individuálně, případně i frontálně. Pokud to děti potřebují, mohou se uchýlit do klidného koutku a neúčastnit se společných činností.
Ø denní řád je pružný a může reagovat na okamžité situace.
Ø denně jsou zařazovány řízené zdravotně preventivní pohybové aktivity- nejčastěji ráno, nebo při pobytu venku, při odpoledních hrách
Ø děti mají dostatek času a prostoru pro spontánní hru, případně pro její dokončení nebo pokračování
Ø podněcujeme děti k vlastní aktivitě
Ø jsou vytvářeny podmínky pro činnosti individuální, skupinové i frontální , přičemž skupiny mohou být různě velké
Ø při činnostech jsou zajištěny materiální podmínky v dostatečném množství a včas 
Denní řád:
 6,15 –   9,50: hry a činnosti dětí
         dle vlastní volby
         programově řízené
         individuální, skupinové, frontální
         aktivní pohyb dětí
         svačina, hygiena
- děti si hrají asi do 8,55 h ( při hrách je prováděn uč. individuelní přístup), při hrách se děti průběžně nasvačí a poté je zařazen komunitní kruh a tělovýchovná chvilka (nebo opačně). V tělových. chvilce jsou zařazovány též psychomotorické, dramatické, taneční a jiné hry, uč. využívají varhany, hudbu z CD k doprovodu pohyb.činností.
Tento i následující program ovlivňují připravená témata. Činnosti mohou být skupinové, indiv. frontální a během týdne se dané téma objevuje v různých formách ve všech vzdělávacích oblastech (dítě a jeho tělo.....). Pokud to organizace dovoluje je opět prováděn indiv.přístup.
                           -      9,50 - 11,40: pobyt venku
- probíhá téměř denně,pouze v případě nepříznivého počasí se nahrazuje hrami v MŠ – většinou pohybovými. K pobytu venku využíváme školní zahradu a hlavně přírodu v okolí MŠ.
11,40 - 15,45: oběd, odpočinek, náhradní nespací aktivity (individuální péče).hygiena, svačina, odpolední zájmové činnosti dětí (hry a činnosti dle zájmu dětí), v případě příznivého počasí – na školní zahradě
 
5. Podmínky pro vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami:
Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí nadaných upravuje novela ŠZ č.561/2004 Sb.,vyhláška č.27/2016
Při vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami vycházíme z RVP PV, naplňování jednotlivých cílů   přizpůsobujeme tak, aby maximálně vyhovovalo potřebám a možnostem dětí. Každé dítě má zpracovaný individuální vzdělávací plán, který je konzultován se zákonnými zástupci a speciálním pedagogickým centrem. Vzdělávání je třeba přizpůsobit potřebám, které vyplývají ze zdravotního oslabení dítěte.
- je zajištěno osvojení specifických dovedností zaměřených na zvládnutí sebeobsluhy a základních hygienických návyků v úrovni odpovídající věku dítěte a stupni postižení,
- jsou využívány vhodné didaktické pomůcky,
- je zajištěna přítomnost asistenta pedagoga
Je třeba 
- vytvářet zklidňující prostředí pro dítě,
- zajistit zvýšený bezpečnostní dohled.
- zajistit důsledný individuální přístup pedagogů k dítěti
- těsná spolupráce se SPC a s rodiči dítěte, využívat konzultace se SPC              
- uplatňovat vysoce procesuální postoje pedagogů i ostatních pracovníků školy, kteří na péči o dítě a jeho vzdělávání podílejí
- aby pedagog ponechal dítěti dostatek samostatnosti a vlastního rozhodování a poskytl pozitivní motivaci
- při vzdělávání využívat spolupráci s dalšími odborníky a neustále se vzdělávat
- dítě se zdravotním znevýhodněním přijímat stejně jako jiné děti
 
6. Podmínky vzdělávání dětí nadaných
Nadaným dítětem se rozumí jedinec, který se projevuje v řadě oblastí pokročileji, vyspěleji než jeho vrstevníci.Ve svých projevech chování a uvažování je dítě srovnatelné s dětmi o rok i více staršími.Může se to týkat pohybové (dříve sedí,stojí,chodí, výborná koordinace pohybů), intelektové (výborná paměť, silný zájem o okolí, bohatá slovní zásoba, čte před vstupem do školy) i v oblasti sociální (je velmi komunikativní,bezproblémově navazuje kontakty s dětmi i dospělými…..) Učitelky by měly citlivě vnímat projevy dětí, pozorovat v různých situacích a činnostech, porovnávat s výkony ostatních dětí 
Podle potřeb a možností je možno rozumně přizpůsobit školní vzdělávací program a to doplněním nabídkou dalších aktivit podle zájmů a mimořádných schopností či mimořádného nadání dětí. Rozvoj a podpora mimořádných schopností by měla být zajišťována a organizována tak, aby nebyla jednostranná a neomezila pestrost a šíři obvyklé nabídky.
 
 
7. Řízení mateřské školy:
Učitelka pověřená vedením MŠ má za cíl: 
Ø řídit se pokyny ředitele zařízení
Ø jasně vymezit všechny povinnosti, pravomoci a úkoly všech pracovníků
Ø vytvářet ovzduší vzájemné důvěry a tolerance, respektovat názory spolupracovnic, rozumně hodnotit jejich práci
Ø vypracovat ve spolupráci s učitelkou funkční vzdělávací program, poznatky z kontrolní a hodnotící činnosti využívat k lepšímu chodu školy
Ø spolupracovat s ředitelem PS, zřizovatelem a dalšími orgány st. správy a samosprávy, s odborníky poskytujícími pomoc při řešení individ. výchovných a vzdělávacích problémů dětí (logoped, psycholog, psychiatr,apod.)
8. Personální a pedagogické podmínky:
Zaměstnanci školy:
učitelka pověřená vedením MŠ: Vondráková Jiřina – kvalifikovaná – praxe 41 let, úvazek : 1
učitelka: Moravcová Marie – kvalifikovaná – praxe 39 let, úvazek: 1,0
školnice: Merunková Věra – školnice a zároveň vedoucí ŠJ – úvazek : 0,9 + 0,3 kuchařka: Bártrlová Hana – úvazek: 1,0, kvalifikovaná
- Učitelky pracují na základě jasně vymezených a společně vytvořených pravidel (Provozního, školního řádu....)
- Učitelky se podle možností školy účastní všech akcí, které mohou zkvalitnit jejich práci
Spolupráce učitelek:
Obě učitelky se střídají ve výchovné práci s dětmi v ranní a odpolední směně takto:
Vondráková J. – v sudém týdnu ranní, Moravcová M. – odpolední a opačně,
přímá vyučovací povinnost: Vondráková J. – 27 hodin (účast na vycházkách – 31 hodin)
                                             Moravcová M. – 31 hodin
Učitelky - povinnosti:
Ø jsou připraveny ve třídě nejméně 5 minut před zahájením pracovní doby
Ø nahlásí předem výměnu pracovní směny a důvod výměny
Ø dodržují stanovený počet dětí při vycházkách
Ø převezmou výchovně vzdělávací činnost nad rámec svého úvazku, nelze-li to zajistit jinak , o zastupování rozhoduje ředitel školy (PS)
Ø odpovídají za výsledky výchovně vzdělávací práce, za dodržování školního programu, za bezpečnost dětí
Ø při práci s dětmi dbají na uspokojování zájmů a potřeb všech dětí, přistupují k nim individuálně
Ø vzdělávací práci plánují včas a kvalitně se na ní připravují, pravidelně provádí hodnocení
Ø osobně zodpovídá za ochranu a bezpečnost dětí
Ø dále se vzdělávají
Ø zachovávají mlčenlivost o skutečnostech týkajících se osobních údajů dětí
Ø informují rodiče o výsledcích vzdělávání, spolupracují s nimi
Ø v pracovní době konají:
               - přímou výchovnou činnost danou pracovní dobou
               - práce související s touto činností (příprava na vých.vzděl. činnost, příprava pomůcek, vedení    
                 předepsané dokumentace, spolupráce s rodiči, odborníky, účast na různých formách dalšího  
                 vzdělávání, na poradách apod.)
Zaměstnanci školy - povinnosti:
Ø řídí se provozním řádem
Ø dodržují pracovní dobu, efektivně ji využívat, příchody a odchody zapisují do knihy docházky
Ø dodržují předpisy BOZPP, PO, účastní se školení
Ø nahlásí začátek a konec pracovní neschopnosti
Ø nahlásí řediteli PS, případně ved. uč. MŠ včas žádost o dovolenou, náhradní volno, neplacené volno, překážky v práci
Ø nahlásí předem návštěvu lékaře, kterou musí nezbytně nutně vykonat v pracovní době (pouze pokud není možné provést tuto mimo pracovní dobu)
Ø ve všech prostorách dodržují čistotu a pořádek
Ø ohlásí neprodleně změny v osobních datech řediteli PS
Ø pracovní úrazy hlásí okamžitě učitelce PV MŠ, poskytnout první pomoc a zapíší do knihy úrazů
Ø účastní se provozních porad dle pokynů řed. školy
Všichni zaměstnanci školy neporušují při své práci Listinu lidských práv a svobod a Úmluvu o právech dítěte
 
9. Spolupráce:
S rodiči:
Ø setkání s rodiči 3-4x do roka na schůzkách, oslavách, výtvarných dílnách, vycházkách
Ø rodiče se aktivně účastní na tvorbě jídelníčku
Ø rodiče se podílí na vypracování ŠVP (náměty, návrhy akcí, hodnocení dětí, atd.)
Ø rodiče se sponzorsky podílí na vybavování MŠ pomůckami, pomáhají při opravách
Ø každý týden jsou na nástěnce rodiče seznamováni s obsahem vých.vzděl. práce
Ø účastní se společně s dětmi akcí pořádaných školou, nebo se sami podílí na jejich organizaci (karneval, dětský den atd.)
Ø společně oslavujeme svátky (Vánoce, svátek matek, den tatínků, apod.)
Ø učitelky mají snahu, aby mezi nimi a rodiči panovala důvěra, otevřenost, respekt a ochota spolupracovat
Ø učitelky informují rodiče o prospívání dítěte, domlouvají se o dalším společném postupu při výchově a vzdělávání
Ø učitelky chrání soukromí rodiny, jednají s rodiči ohleduplně, taktně a diskrétně, nezasahují do života a soukromí rodiny
Ø škola podporuje rodinnou výchovu a pomáhá rodičům v péči o dítě, nabízí rodičům poradenský servis
Se základní školou – po stránce výchovné 
Ø na začátku školního roku navštěvuje učitelka MŠ 1. třídu ZŠ
Ø společně se účastní MŠ a ZŠ některých akcí (divadel, besídek a oslav svátků, akcí v obci)
Ø na konci školního roku navštěvují s předškolními dětmi l.třídu
Ø uč. MŠ (Vondráková Jiřina) vede kroužek hry na zobcovou flétnu
Se ZŠ– po stránce organizační 
Ø na začátku kalendářního roku dává učitelka pověřená vedením MŠ požadavky , podle finančních možností jsou zařazeny do rozpočtu PS
Ø učitelka MŠ vede kroužek hry na flétnu
Ø učitelka PV MŠ zajišťuje opravy a údržbu podle potřeb a v rámci svých možností
 
D. Organizace vzdělávání
Škola je jednotřídní. Přijímány jsou děti ve věku od 3 – 7 let. Zápis do mateřské školy probíhá v měsíci květnu. Do MŠ jsou přijímány děti podle „Kriterií pro přijímání dětí do MŠ“
V tomto roce bude do školy docházet 24 dětí
Děti mají možnost vybírat si různé aktivity podle zájmu, věku, indiv. zvláštností. Učitelky využívají formy a metody práce – aktivity dětí ve skupinách, v centrech, individuální činnosti s dětmi.
 
E. Charakteristika vzdělávacího programu:
-          Název ŠVP pro šk. rok 2019/20 je „ Barevná školka" .Úkoly budou vycházet z Rámcového programu pro předškolní vzdělávání.Každý měsíc budeme prožívat barevné dny (barevné oblečení, tvoření, hraní, podle možností potraviny)
-          K vypracování uč. pověřená vedením MŠ společně s učitelkou využily vlastní zkušenosti, dostupnou literaturu, poznatky ze seminářů. Dále také vycházely ze závěrů hodnocení uplynulých období, z potřeb dětí, jejich rodičů,
-          z možností a podmínek školy, ze vzájemné dohody MŠ a ZŠ , zřizovatelem a dalšími orgány st. správy a samosprávy a na základě platné legislativy – RVP pro PV
Záměrem školy je v úzké spolupráci s rodinou snažit se vytvářet prostředí, které v dětech podporuje zájem dívat se kolem sebe, naslouchat , prožívat a objevovat; prostředí podnětné, zajímavé, které podporuje hravost a tvořivost, které ale také bude brát ohled na individualitu dětí.
Klademe si za úkol: vzdělávací činnosti zakládat na přímých zážitcích dětí, vycházet z jejich samostatné činnosti a individuální volby, z jejich zvídavosti a potřeby objevovat. Cíl naší práce tedy je dovést dítě na konci jeho předškolního období k tomu, aby v rámci svých osobních předpokladů získalo věku přiměřenou fyzickou, psychickou a sociální samostatnost a základy kompetencí důležitých pro jeho další rozvoj a učení, pro život a vzdělávání, aby umělo držet psací a kreslicí náčiní
                                                                             
- Vzhledem k tomu, že škola je jednotřídní, vzdělávají se v jedné třídě děti různého věku, potřeb a různých vzdělávacích možností. Vzdělávání je třeba přizpůsobit specifickým potřebám jednotlivých dětí. Při zjišťování individualit dětí využívají každodenní rozhovory s rodiči.
- Učitelky využívají různé formy a metody práce – individuální, skupinové a frontální činnosti, ve kterých má svoje místo spontánní učení, založené na principu přirozené nápodoby, ale také řízené činnosti. Aktivity učitelky směrují do koutků, v nichž si děti mohou samy volit činnosti podle zájmu.
- Učitelky nabízí různé druhy aktivit , příležitosti a činnostik rozvíjení osobnosti dítěte, k prožitkovému učení, řídí se ŚVP, který podle témat rozpracovávají na každý týden 
využívají kurikulum – Jaro, Léto, Podzim, Zima, prvky programu Začít spolu, Rok s barevnými kamínky, poznatky ze seminářů, literatury, časopisu Informatorium a další materiály.
-   Škola je zaměřena k činnostem na rozvoj citové oblasti dítěte, mezilidské vztahy, vztah k přírodě – ekologické myšlení (recyklohraní)
 
Zajištění průběhu vzdělávání dětí se specifickými vzdělávacími potřebami
-        zaměření na metody a formy práce, které odpovídají jejich potřebám a možnostem
-         obsah vzdělávání je upravován podle potřeb dětí, a je zaměřen především na jejich všeobecný rozvoj osobnosti
-         při realizaci podpůrných opatření dětí se SVP se řídíme doporučením školského poradenského zařízení
 
Zajištění průběhu vzdělávání dětí nadaných
-          individuální vzdělávací plány
-          doplněná, rozšíření a prohloubení vzdělávacího obsahu
-          zadávání specifických úkolů
-          účast při činnostech starších dětí
-          případný předčasný nástup dítěte do ZŠ
 
Mateřská škola vytváří individuální výchovný plán na základě doporučení školského poradenského zařízení a zajistí realizaci všech stanovených podpůrných opatření pro podporu nadání podle individuálních vzdělávacích potřeb dítěte.